L’any del Memorial Democràtic de Catalunya

M. Jesús Bono

 

Per al Govern de la Generalitat l’accés a la memòria històrica és un dret de la ciutadania d’una societat democràtica sana i lliure, i per tant, un deure de l’Administració pública. El Programa per al Memorial Democràtic, adscrit al Departament de Relacions Institucionals i Participació, és l’instrument designat per la Generalitat per executar les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica: homenatge i desgreuge a totes les víctimes de la lluita per la democràcia; proclamació dels valors que la fonamenten i preservació de la memòria de la lluita contra el franquisme.

D’ençà de la seva constitució el gener de 2004 el Programa per al Memorial Democràtic ha treballat en una doble dimensió: l’elaboració de l’avantprojecte de llei de creació del Memorial Democràtic i l’inici d’una actuació pública de restitució de la memòria històrica que prefigura, en una certa manera, les tasques que haurà d’assumir la futura institució.

 

El Programa per al Memorial Democràtic i l’elaboració de l’avantprojecte de creació del Memorial

Per l’article 20 del Decret d’estructuració del Departament de Relacions Institucionals i Participació (publicat al DOGC de 12 de gener de 2004) es constitueix el Programa per al Memorial Democràtic, adscrit al dit Departament, amb la finalitat de “proposar les actuacions més adients per a la consecució de les finalitats de recuperar i reivindicar la memòria històrica de la lluita per la democràcia i difondre’n el coneixement”.

L’11 de juny de 2004 el Departament de Relacions Institucionals i Participació signa amb la Universitat Autònoma de Barcelona un conveni per desenvolupar, mitjançant el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), l’avantprojecte de creació del Memorial Democràtic. L’equip de treball, l’integren els historiadors Montserrat Iniesta, Manuel Risques, Francesc Vilanova, Ricard Vinyes i Pere Ysàs.

Posteriorment es presenta a les entitats que treballen en la recuperació de la memòria històrica i és sotmès a l’opinió del món acadèmic el document “Un futur per al passat”, fruit del treball de l’equip esmentat.

La publicació al DOGC de 14 de juliol de 2005 de l’Ordre per la qual es crea la Comissió Assessora del Memorial Democràtic, presidida per l’historiador Borja de Riquer, per tal d’elaborar un informe sobre els objectius i les funcions del Memorial Democràtic, eixampla notablement el ventall d’historiadors i museòlegs, i condueix el debat fins a l’emissió de l’informe “El Memorial Democràtic, instrument d’una política pública de la memòria”, lliurat al final del 2005.

El 2006 hauria de ser, doncs, l’any en què el govern de Catalunya presenti el projecte de Llei de Creació del Memorial Democràtic i també l’any en què el Parlament de Catalunya promulgui la llei de creació d’aquesta institució.

 

El suport als projectes de recuperació de la memòria històrica democràtica

L’Ordre REP/118/2005, de 22 de març, per la qual s’establien les bases reguladores de les subvencions per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica i s’obria convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions, va ser molt més que una simple convocatòria de subvencions. De fet, va ser un veritable termòmetre de la temperatura social en aquest àmbit de preocupacions.

Adreçada a les entitats sense afany de lucre dedicades a la restitució de la memòria històrica i als ajuntaments amb iniciatives en aquest camp, l’allau de sol·licituds presentades –146, 130 de les quals s’ajustaven a les bases de la convocatòria– i la forta presència d’entitats i ajuntaments –81 i 49, respectivament, entre les admeses–van comportar que es doblés la dotació inicial de la convocatòria de 200.000 a 400.000 euros i la limitació dels projectes subvencionats, parcialment, a 78 –49 d’entitats i 29 d’ajuntaments.

Tot plegat, un indicador contundent del fort interès de la nostra societat per la restitució de la memòria històrica i un senyal inequívoc que la iniciativa del govern de la Generalitat responia clarament a l’existència d’un àmbit d’actuació fins aleshores gairebé ignorat per l’Administració catalana.

La convocatòria del 2006, publicada al gener, dotada amb 2.000.000 d’euros i adreçada novament a entitats i ajuntaments, i també a consells comarcals, dóna preferència a la recollida de testimonis vius, a les commemoracions del 75è aniversari de la proclamació de la segona república a Catalunya i del 70è aniversari de l’esclat de la guerra civil, a la restitució de la memòria d’iniciatives de dones, i a la identificació i recuperació de patrimoni associat a la lluita antifeixista i democràtica o al cens de simbolisme franquista encara existent al nostre país, i pretén respondre d’una manera més àmplia i útil a aquesta inquietud.

Els convenis amb universitats i centres d’estudis amb l’Arxiu Nacional de Catalunya o amb el Museu d’Història de Catalunya constitueixen l’altra via de suport a iniciatives de recuperació de la memòria ì de recerca en aquest camp. Dos exemples en serien el conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida per a l’elaboració d’un pla pilot per localitzar i senyalitzar els llocs emblemàtics de la guerra civil, la repressió franquista i la lluita antifranquista, i el conveni amb l’Arxiu Nacional per a la digitalització dels expedients dels consells de guerra del Govern Militar.

 

Un any d’activitat pública del Programa per al Memorial Democràtic

L’any 2005 ha vist l’inici de l’activitat pública del Programa per al Memorial Democràtic. Potser la primera imatge coneguda a través dels mitjans de comunicació va ser la coincidència, el mes de maig, del conseller de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, Joan Saura, i el president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en els actes commemoratius als camps de Ravensbrück i Mauthausen en ocasió del seixantè aniversari de la fi de la segona guerra mundial i de l’alliberament dels internats als camps de concentració i extermini nazis. Aquest esdeveniment va ser el punt de partida d’una presència pública creixent, marcada per esdeveniments com la cessió, al juny, d’una carpa dins el recinte de FiraGran (Barcelona) a les entitats sense afany de lucre dedicades a la reivindicació de la memòria històrica;  l’acte de reconeixement de les víctimes del franquisme per raó de la seva orientació o opció sexual, en compliment d’una resolució del Parlament de Catalunya; l’organització de l’homenatge al Palau de la Generalitat a les deportades i els deportats als camps nazis de concentració i extermini; la promoció de la producció i la projecció simultània del documental Entre el dictador i jo, amb motiu del trentè aniversari de la mort de Franco, i l’homenatge a Elisabeth Eidenbenz i la inauguració de l’exposició La Maternitat d’Elna, bressol de l’exili. 1939-1944.

Aquesta activa dinàmica pública, concentrada entre els mesos de maig i desembre, ha fet arribar notícia a bona part de la població catalana de l’existència del Programa per al Memorial Democràtic i de la voluntat de la Generalitat de Catalunya de dur a terme una veritable política pública de restitució de la memòria històrica.

 

Les funcions del futur Memorial Democràtic

Com ja prefigura l’activitat descrita fins ara i explicita l’informe de la Comissió Assessora esmentat més amunt, les principals funcions del Memorial Democràtic seran les que s’exposen tot seguit.

La commemoració: el Memorial Democràtic com a Monument. La finalitat última d’una política pública de la memòria democràtica és proclamar la vigència dels valors democràtics com a fonament del model de convivència de la societat catalana d’avui i la voluntat de projectar aquests valors vers el futur. A aquesta funció d’afirmació, el Memorial hi afegeix la de desgreuge i homenatge a totes les víctimes directes o indirectes de la lluita per la democràcia, dipositàries en primera persona d’una memòria silenciada i negada.

Aquestes funcions confereixen al Memorial naturalesa de monument, d’obra humana edificada amb la finalitat de conservar vigent en la consciència de les generacions futures el record d’un esdeveniment, d’un projecte de futur o de totes dues coses alhora.

La conservació: preservar la memòria de l’antifranquisme. En essència allò que el Memorial ha de preservar i transmetre com a llegat a les generacions futures és un patrimoni immaterial: la memòria de la lluita antifranquista recollida tant en relats individuals com en les interpretacions històriques sobre la resistència democràtica entre el 1936 i el 1977. Aquesta funció confereix al Memorial dos aspectes: el de conservatori d’informació i el d’impulsor de programes de conservació in situ d’elements dispersos arreu del territori català.

En el primer àmbit el Memorial haurà de preservar un fons informatiu integrat fonamentalment per documentació localitzada o generada per la pròpia activitat de recerca:

–un banc de dades de relats autobiogràfics;

–bases de dades sobre fons conservats per altres institucions o particulars: béns bibliogràfics i documentals (escrits i audiovisuals), fons de cultura material;

–inventari d’elements i llocs significatius de la dictadura i de les lluites democràtiques (mobles i immobles, espais rurals i urbans, monuments, símbols, institucions, paisatges…);

–biblioteca especialitzada.

El Memorial només assumirà la custòdia de fons patrimonials si no poden ser acollits per cap altra institució de conservació del país. En aquest sentit, les seves funcions han de ser complementàries de les d’altres institucions patrimonials de Catalunya.

En el segon, el Memorial haurà de promoure, informar i assessorar la senyalització i preservació dels vestigis significatius de la dictadura i de les lluites democràtiques.

La recerca: localitzar i interpretar la informació. El Memorial estimularà la recerca tot orientant-la, principalment, a la creació d’infraestructures informatives que constitueixin bases de referència per a recerques especialitzades i també per a les necessitats de consultes generals dels ciutadans.

La difusió: garantir el dret civil al coneixement històric. Aquesta és una funció primordial del Memorial i dóna sentit a tota l’activitat i programació del Memorial, i implica la creació d’un servei d’informació documental, la programació d’una línia pròpia de publicacions i la programació d’activitats culturals (concerts, exposicions, projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals etc.)

La formació, amb l’organització i realització de cursos, seminaris, tallers pedagògics, etc adreçats tant als docents com als alumnes, l’impuls d’activitats educatives i de difusió als centres d’ensenyament i l’organització de cicles de conferències adreçades al públic en general, seminaris especialitzats i congressos.

La participació. El memorial, cal considerar-lo una  àgora i un observatori dels valors democràtics de la societat actual, basat la memòria de la lluita duta a terme per assolir-los. En  aquest sentit, el Memorial ha de ser el punt de referència de l’Administració catalana en les seves relacions amb la rica realitat associativa de la nostra societat.

 

El Memorial com a punt de referència de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica

Tant la trajectòria fins ara del Programa per al Memorial Democràtic com les funcions que pretén assolir la futura institució només tenen sentit dins la gran aspiració de fer que el Memorial esdevingui realment el marc de referència i dinamització de les polítiques públiques de recuperació de la memòria tant en relació amb les entitats i grups de la societat civil com amb les diverses instàncies i institucions administratives, culturals i educacionals.

Per bé que cal no confondre una política pública de restitució de la memòria (un programa de govern, necessàriament transversal) amb el Memorial Democràtic (un equipament i una institució amb voluntat de tenir una funció referencial).

Esperem que enguany sigui l’any del Memorial, no sols per la coincidència de dues efemèrides de gran valor simbòlic –els aniversaris de la proclamació de la segona república (75 anys) i de l’esclat de la guerra civil (70 anys)–, sinó també perquè es preveu que sigui l’any de promulgació de la llei de creació del Memorial Democràtic.